1e Jaargang.

Op 17 januari 1965 verschijnt het éérste nummer onder de naam 'Contactlegger'Maar na een uitgeschreven prijsvraag draagt nummer vier, de uitgave van 6 februari 1965, de naam Houtvonken.


Voorzijde Houtvonken 1e Jaargang nr. 1

Hieronder de letterlijke inhoud van de inleiding van jaargang 1,  nr. 1 :

1e JAARGANG
No 1.

VAN DE REDACTIE

Een van de initiatieven, die in Mierlo-Hout door de Parochieleiding genomen is vindt U wanneer U dit tijdschrift uit Uw brievenbus haalt. Om een hechte binding, saamhorigheidsgevoel en gemeenschapszin tot stand te brengen tussen de parochianen van de Parochie St. Lucia te Mierlo-Hout zal dit blad wekelijks verschijnen. Daardoor zal een vast punt geschapen worden waarop u wekelijks kunt terugvallen om al het nieuws uit de directe omgeving te vernemen. Wij als redactie menen daarbij dat naast het nieuws uit de krant, gebeurtenissen waarmee U direct te maken hebt interessante lectuur voor U vormt. Als redactie hebben wij ons derhalve tot taak gesteld om alles, wat betrekking heeft op onze Mierlo-Houtse gemeenschap zo snel mogelijk op te nemen in dit contactblad. Daarbij moeten wij echter kunnen rekenen op Uw aller medewerking, waar U ook woont op het Hout of wat U ook bent of doet.

Ieder van U maakt dagelijks dingen mee, waar ook anderen in geïnteresseerd zijn en de aangewezen mogelijkheid om dit openbaar te maken zult U vinden in dit contactblad. Iedere huismoeder of onderwijzer maakt vermakelijke voorvallen mee met kinderen. Schrijf het ons of vertel het. Iedere man hoort of ziet dagelijkse dingen die waard zijn om verteld te worden. Iedere vereniging kent haar vergaderingen en activiteiten en als U in het bestuur van een vereniging zit, weet U dat al Uw leden moeten weten, wat er gebeurd is of gaat gebeuren. De jeugd kent haar eigen activiteiten en alle jongeren in de parochie dienen daarvan op de hoogte te zijn. De MIDDENSTAND gaat iets op touw zetten; wij kunnen de spreekbuis vormen waarmee U Uw plannen voorlegt. Als redactie stellen wij, dat alle kopie welkom is, dat elk idee wat U heeft bij ons gehoor zal vinden.

Slechts een restrictie hebben wij, nl. : dat Uw kopie interessant is voor leden van de Parochie, want dat zal onze leidraad zijn en daarin heeft alleen de redactie het laatste woord. Wij hopen met Uw medewerking, dit blad te maken tot het zichtbare teken, dat wij in Mierlo-Hout bij elkaar horen.

Hieronder de letterlijke inhoud van de inleiding van jaargang 1,  nr. 3, met daarin de bekendmaking van de nieuwe naam Houtvonken, welke met ingang van nr. 4 op de voorzijde staat (en sindsdien niet meer verdwenen is) :

1e JAARGANG
No 3. 

VAN DE REDACTIE 

De naam waar het nu al twee weken over gegaan heeft is er !! Het was voor ons, als redactie zeer moeilijk, een keuze te doen uit de vele inzendingen. Onder de inzendingen waren er, waar zeer veel werk op gedaan was. O.a. tekeningen voor de toekomstige omslag e.d. Verder kregen wij brieven, waarop meer dan 18 namen tegelijk genoemd werden, een teken, dat men toch wel zijn best gedaan heeft, een goede naam voor dit blad te vinden.

Er zat echter een briefje bij met de naam 'HOUTVONKEN' erop, waarvan wij direct allemaal weg waren. De inzendsters waren : het personeel van de R.K. Kleuterschool, die hiermee de winnaressen worden, van de door ons uitgeloofde prijs.

Wij hopen, dat U het eens bent met onze keuze en dat deze naam ertoe bij mag dragen, de populariteit van dit blad steeds mag blijven groeien.

Uit de reacties, die men hier en daar hoort, valt op te maken dat de belangstelling voor dit blaadje steeds groter wordt, waar wij uiteraard zeer blij mee zijn. Wij hopen, dat dit optimistische geluid nog vaak gehoord mag worden en hopen, dat U iedere week onze redactie-secretaris blijft overstromen met nieuwe ideeën en nieuwe kopij.


Voorzijde Houtvonken 1e Jaargang nr. 4

Tegenwoordig worden advertenties opgemaakt op de PC door de vrijwilligers van Stichting Houtvonken, of worden reeds digitaal aangeleverd door de adverteerder zelf of via een reclamebureau. In de eerste jaargang was het nog echt ouderwets type- en tekenwerk :


Voorbeeld advertentiepagina 1e Jaargang (1965)


Voorbeeld advertentiepagina 1e Jaargang (1965)